استانداردها

استاندارد های مورد استفاده در تولید محصولات کابل متال

IECBS EN

ISIRIVDE
IEC 60502-2

BS EN 50220

ISIRI 3569-2

VDE 0271

IEC 60228

BS EN 50288-7

ISIRI 607

VDE 0816

IEC 60092-376

BS EN 5308-1

ISIRI 3084

VDE 0812

IEC 60227

BS EN 5308-2

ISIRI 3082

IEC 60331

BS 6622

ISIRI 5525

IEC 60332

BS 7870-5

ISIRI 9802

IEC 60811

BS 6500

IEC 60754-1

BS 6004

IEC 60754-2

IEC 61034-1

IEC 61034-2